Fides Law

Luxemburgstraat 20

9140 Temse

Terms

Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

1.1    Fides Law is een vennootschap naar Belgisch recht die de rechtsvorm van een besloten vennootschap heeft aangenomen, met als doel diensten te verstrekken die kaderen binnen en verzoenbaar zijn met het beroep van advocaat, waaronder juridische adviesverlening, het voeren van gerechtelijke en buitengerechtelijke geschillen, het optreden als bemiddelaar (hierna ‘de Diensten’ genoemd).

Haar kantoor is gevestigd te 9140 Temse, Luxemburgstraat 20. Zij is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met het ondernemingsnummer 0823.214.353.

1.2    Elke opdracht van een opdrachtgever (hierna ‘de Cliënt’) wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Fides Law bv. Dit geldt ook wanneer de Cliënt zijn of haar opdracht uitdrukkelijk verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde aan Fides Law verbonden persoon. Onder een dergelijke ‘verbonden persoon’ wordt begrepen een huidige of voormalige aandeelhouder, advocaat-medewerker, advocaat-stagiair of werknemer. Deze ‘verbonden personen’ kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn. 

Fides Law aanvaardt de exclusieve verantwoordelijkheid voor de Diensten die de aan haar verbonden personen leveren. Niemand anders dan Fides Law heeft of zal enige verplichting hebben ten opzichte van de Cliënt of enige andere persoon met betrekking tot deze Diensten en niemand anders dan Fides Law heeft of zal enige persoonlijke aansprakelijkheid hebben voor de Diensten die hij/zij namens Fides Law heeft geleverd. De Cliënt aanvaardt geen vordering in te stellen tegen enige ander persoon dan Fides Law met betrekking tot de Diensten.

1.3    De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing van zodra de Cliënt Fides Law gelast om Diensten te verstrekken, Fides Law deze opdracht aanvaardt en zij een behandelend advocaat aanstelt. 

1.4    Deze algemene voorwaarden sluiten de (eventuele) toepassing van de algemene voorwaarden van de Cliënt uit.

1.5    Van deze algemene voorwaarden kan enkel bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken, waarbij de overeengekomen afwijking enkel de bepalingen uit deze algemene voorwaarden vervangt, waarop deze afwijking betrekking heeft. Voor het overige blijven onderhavige algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

1.6    Deze algemene voorwaarden zijn op iedere door Fides Law aanvaarde Opdracht van toepassing, inclusief eventuele vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten.

1.7    Fides Law kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. Elke wijziging is van kracht vanaf de publicatie ervan op de website.

2. Omschrijving van de opdracht

2.1    Voorafgaand aan de uitvoering van de Diensten, bepalen de Cliënt en Fides Law in onderling overleg het voorwerp van de opdracht (hierna ‘de Opdracht’). Deze Opdracht (en eventuele toekomstige wijzigingen daaraan) kunnen met alle mogelijke middelen worden bewezen, waaronder in het bijzonder de ereloonovereenkomst, maar ook correspondentie, aanvaarding van de geleverde Diensten en betaling van facturen.

2.2    De Opdracht van Fides Law is steeds een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

2.3    Elk advies of procedurestuk van Fides Law mag enkel en alleen gebruikt worden door de Cliënt in kader van de Opdracht waarin dit stuk tot stand kwam. De Cliënt mag zulk advies of procedurestuk niet meedelen aan derden en derden mogen er zich in geen geval op beroepen, zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Fides Law. 
Fides Law is op geen enkele wijze aansprakelijk tegenover derden, behoudens zij deze aansprakelijkheid op schriftelijke wijze heeft aanvaard.

3. Informatie, privacy en gegevensbescherming

3.1    Wat betreft de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de Diensten, zal Fides Law optreden als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016 en de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of vervangen.

3.2    De behandelend advocaat informeert de Cliënt stipt over de uitvoering van de Opdracht en eventueel over het verloop van de behandeling van de (buiten)gerechtelijke zaak.
De Cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de Opdracht, op eigen initiatief dan wel op verzoek van de advocaat, alle nuttige en correcte informatie aan de behandelende advocaat.

3.3    Deze informatie betreft o.m. de persoonsgegevens, gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, waarvoor de Cliënt door de kennisgeving ervan uitdrukkelijke toestemming verleent, en de bijzondere categorieën van persoonsgegevens die hierin begrepen zouden zijn, zodat de behandelend advocaat deze kan verwerken voor één of meer welbepaalde doeleinden zoals in het voorwerp van de dienstverlening en de taak van de advocaat omschreven in de ereloonovereenkomst.
Fides Law en haar medewerkers hebben het recht om deze informatie te verwerken met het oog op hun gerechtvaardigde belangen of deze van derden, wettelijke verplichtingen, de uitoefening van het fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting of informatie en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. 

3.4    De Cliënt heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan Fides Law te richten.

3.5    Fides Law verbindt zich ertoe om binnen een termijn van een (1) maand de Cliënt van een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het (de) verzoek(en) en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee (2) maanden worden verlengd. Dit antwoord moet op gemotiveerde wijze aangeven waarom Fides Law (niet) ingaat op het (de) gevraagde verzoek(en) van de Cliënt.

3.6    Het verzoek is in beginsel kosteloos. In het geval van buitensporige of kennelijk onredelijke ver-zoeken behoudt Fides Law zich het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de (administratieve) kosten waarmee het inwilligen van het (de) verzoek(en) gepaard gaat/gaan.

3.7    Bovenstaande bepalingen kaderen o.m. in rechten en verplichtingen verkregen en opgelegd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming, te raadplegen via EUR-Lex

3.8    De verwerkingsactiviteiten en de rechten die in dit kader aan de Cliënt worden verleend, worden nader beschreven in het privacy statement van Fides Law dat te vinden is op www.fides.law. 

Voor alle andere verzoeken of vragen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van de Cliënt kan hij of zij contact opnemen via privacy@fides.law.

4. Beroepen op derden

4.1    Buiten de gebruikelijke taken die door de behandelende advocaat worden vervuld, gaat de Cliënt akkoord dat de advocaat voor de Opdracht een beroep kan doen op andere advocaten(kantoren) voor de uitvoering ervan.

4.2    Indien het voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder, een vertaler of een deskundige, laat de Cliënt de keuze daarvan aan Fides Law.

4.3    Fides Law zal bij de selectie van deze derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enig handelen of nalaten van deze derden.

4.4    De behandelende advocaat doet slechts met uitdrukkelijke instemming van de Cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen of accountants, tenzij in geval van hoogdringendheid. Deze instemming kan zowel mondeling als schriftelijk worden gegeven.

4.5    Elk beroep op derden geschiedt in naam en voor rekening van de Cliënt, hetgeen ook zo zal worden meegedeeld aan de betrokken derde. De Cliënt geeft hier uitdrukkelijk volmacht toe aan Fides Law.
Fides Law is door de Cliënt tevens gemachtigd eventuele beperkingen van aansprakelijkheid van derden namens de Cliënt te aanvaarden.

5. Kosten en erelonen

5.1    Het ereloon is de vergoeding voor de door Fides Law geleverde Diensten. Tenzij anders overeengekomen, worden de erelonen berekend op basis van de geleverde prestaties aan de hand van een uurtarief.
Het geldende tarief wordt meegedeeld in de ereloonovereenkomst of als bijlage bij de eerste provisie.

5.2     In bijzondere situaties en rekening houdende met de complexiteit en vereiste specialisatie, de eventuele hoogdringendheid en/of het belang van de zaak, kunnen op schriftelijke wijze andersluidende afspraken worden gemaakt.

5.3    Behoudens wettelijke of reglementaire uitzonderingen, is Fides Law verplicht op haar prestaties btw aan te rekenen aan het tarief van 21%.

5.4    In een schriftelijke ereloonovereenkomst kan ook een succes fee worden afgesproken, waarvan de berekeningsmethode desgevallend zal worden overeengekomen. Prestaties uitgevoerd enkel en alleen afhankelijk van de uitkomst van de zaak zijn verboden, dit conform artikel 446ter van het Gerechtelijk Wetboek.

5.5    De kantoorkosten, zullen afzonderlijk worden aangerekend, aan de hand van een forfait, afhankelijk van de overeenkomst die Fides Law en de Cliënt schriftelijk sluiten of zoals weergegeven op de eerste provisiefactuur.

5.6    Onkosten, zoals de gerechtskosten en de voorgeschoten kosten zoals de kosten van een gerechtsdeurwaarder, griffie- en rolrechten, kosten voor opzoekingen, vertalingen, parkeerkosten, enzovoort, zullen gedetailleerd worden opgenomen in de staat van kosten en erelonen en aan de reële kostprijs worden doorgerekend aan de Cliënt. Deze bedragen zijn exclusief btw.

5.7    De Cliënt brengt Fides Law vóór aanvang van de Opdracht op de hoogte van de eventuele tussenkomst van een rechtsbijstandsverzekeraar. Wanneer de rechtsbijstandsverzekeraar het door de Cliënt verschuldigde ereloon en/of kosten niet of slechts gedeeltelijk dekt, dan is Fides Law gerechtigd om het openstaande saldo op de Cliënt te verhalen.

5.8    Wanneer Fides Law een Opdracht krijgt namens meerdere met elkaar verbonden Cliënten, zijn deze personen hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot al wat zij verschuldigd zijn aan Fides Law in het kader van deze Opdracht. Wanneer één van deze Cliënten de samenwerking beëindigt, blijft hij of zij samen met de andere Cliënten hoofdelijk gehouden tot vergoeding van de reeds geleverde Diensten in het kader van de Opdracht.

5.9    Op de website van de Orde van Vlaamse Balies (www.advocaat.be) kan de Cliënt informatie vinden over de voorwaarden voor en de aanvraag van (gedeeltelijk) kosteloze juridische bijstand. Tenzij in een schriftelijke individuele overeenkomst anders werd overeengekomen, verklaart de Cliënt niet in aanmerking te komen voor (gedeeltelijk) kosteloze juridische bijstand of daar geen beroep op te willen doen.

6. Facturatie en betaling

6.1    Fides Law kan voor de aanvang van de Opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten (provisies) vragen. Een voorschot is het forfaitair bedrag dat de Cliënt betaalt aan Fides Law, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van ereloon en kosten.

6.2    In de tussentijdse afrekening of de eindstaat van ereloon en kosten worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht. Alsdan zal een regularisatie plaatsvinden (in plus of in min) van de btw op de voorgeschoten kosten, conform het bepaalde in randnummer 93, lid 2, van de circulaire van 20 november 2013.

6.3    De Cliënt betaalt de provisies, tussentijdse afrekeningen en eindstaat binnen acht kalenderdagen na de verzending van de uitnodiging tot betalen of de factuur. Fides Law kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, gemotiveerd een kortere betalingstermijn bepalen.

6.4    Behoudens protest binnen de acht kalenderdagen na factuurdatum wordt elke factuur door de Cliënt geacht te zijn aanvaard.

6.5    Bij gebreke van betaling binnen de opgelegde termijn, worden de werkzaamheden opgeschort nadat de Cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld. Fides Law is niet aansprakelijk voor schade welke ontstaat als gevolg van de opschorting van de werkzaamheden om voormelde reden.

6.6    Na schriftelijke aanmaning tot betaling van de openstaande provisies, tussentijdse afrekeningen en/of eindstaat en bij gebrek aan terecht bevonden protest is de Cliënt op het openstaande saldo intrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet (voor particulieren vanaf 2020 1,75%, voor ondernemingen conform de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, op heden 8%) vanaf de datum van de eerste aanmaning, alsmede een schadevergoeding a rato van 10% per jaar op het openstaande saldo, met een minimum van 250,00 EUR en een maximum van 2.500,00 EUR.

6.7    De Cliënt aanvaardt dat een aan hem of haar rechtens toegekende rechtsplegingsvergoeding door Fides Law kan worden aangewend ter aanzuivering van haar openstaande ereloon en/of kosten.

7. Derdengelden

7.1    Gelden die Fides Law in naam en/of voor rekening van de Cliënt ontvangt, plaatst zij op een derdenrekening, bij een door haar gekozen financiële instelling.

7.2    Fides Law kan niet aansprakelijk worden gesteld door de Cliënt of enige andere persoon (natuurlijke persoon of rechtspersoon) voor enige rechtshandeling of nalatigheid van deze financiële instelling of enige tekortkoming in de naleving van haar verbintenissen (zoals o.m. faillissement).

7.3    Fides Law stort alle bedragen die zij voor de Cliënt ontvangt zo snel mogelijk door aan de Cliënt. Indien Fides Law een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt zij de Cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt zij hem of haar op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.  Deze regel is niet van toepassing op ontvangen bedragen kleiner dan 250,00 EUR.

7.4    Fides Law is gerechtigd om de bedragen die zij ontvangt in naam of voor rekening van de Cliënt sommen in te houden tot dekking van de openstaande provisies, tussentijdse afrekeningen en/of eindstaat. 
Het feit dat Fides Law het bedrag van de openstaande provisies, tussentijdse afrekeningen en/of eindstaat inhoudt op dergelijke bedragen, verandert niets aan de verplichting van de Cliënt om de verschuldigde btw daarop te voldoen, en dit via één of meer afzonderlijke betalingen voor zover de derdengelden in kwestie onvoldoende zouden zijn om het volledige verschuldigde bedrag aan btw te voldoen.

7.5    Fides Law stort alle bedragen die hij van de Cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden, onder hetzelfde voorbehoud als genoemd in 7.3.

8. Aansprakelijkheid

8.1    Niemand anders dan Fides Law zal enige verplichting hebben ten opzichte van de Cliënt of enige ander persoon met betrekking tot de Opdracht en niemand anders dan Fides Law heeft of zal enige persoonlijke aansprakelijkheid hebben voor de Diensten zij in het kader van deze Opdracht levert. De Cliënt aanvaardt geen vordering in te stellen tegen enig ander persoon (waaronder werknemers, advocaat-medewerkers, advocaat-stagiairs) dan Fides Law met betrekking tot de in het kader van de Opdracht geleverde Diensten.

8.2    De aansprakelijkheid van Fides Law en van alle personen die bij de uitvoering van de Diensten zijn betrokken of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid zou kunnen rusten, is in elk geval beperkt tot het bedrag dat wordt gedekt onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen aangegaan door de Orde van Vlaamse Balies, op heden tot een bedrag van 5.000.000,00 EUR.
De door de Orde van Vlaamse Balies onderschreven polissen bij AMLIN EUROPE (eerste rang) en AG INSURANCE (tweede rang) wordt op verzoek ter inzage meegedeeld.

8.3    Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Fides Law de schade niet dekt, wordt haar aansprakelijkheid (in hoofdsom, interesten en kosten) in elk geval beperkt tot een bedrag van 10.000,00 EUR.

8.4    Elke vordering vervalt in ieder geval indien Fides Law niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van deze vordering door de Cliënt schriftelijk in kennis wordt gesteld.

8.5    In geen geval kan Fides Law aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit onjuiste en/of onvolledige informatie afkomstig van de Cliënt of zijn aangestelden.

8.6    Op verzoek van de Cliënt kan voor de specifieke behandeling van zijn of haar zaak een hogere verzekering worden afgesloten mits de betaling door de Cliënt van een bijkomende premie. 

Wanneer geen zulke hogere verzekering wordt afgesloten, wordt de gewone verzekering door de Cliënt als voldoende beschouwd.

9. Toepassing van de witwaspreventiewet

9.1   De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna ‘de Antiwitwaswet’ genoemd) verplicht advocatenkantoren zoals Fides Law tot identificatie van haar Cliënten, hun bestuurders en uiteindelijke begunstigden (UBO's). De identificatiegegevens die door de Cliënt moeten worden verstrekt, verschillen naargelang de Cliënt een natuurlijke persoon, een rechtspersoon, een trust, een fiducie, of een soortgelijke juridische structuur of een UBO is. De Cliënt verbindt zich ertoe om spontaan alle documenten te verstrekken op basis waarvan de identificatie van deze personen kan worden uitgevoerd en stelt Fides Law in staat om een kopie van deze documenten op te slaan. Daarnaast zal de Cliënt Fides Law zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van elke wijziging in zijn situatie of capaciteit en zal hij of zij het bewijs van een dergelijke wijziging voorleggen. Deze informatie moet aan Fides Law worden verstrekt voordat of op het moment dat de zakelijke relatie met haar wordt aangegaan. Fides Law is wettelijk verplicht om passende maatregelen te nemen om de kenmerken van haar Cliënt en het doel en de aard van de zakelijke relatie te evalueren als onderdeel van haar verplichting.

9.2   Fides Law is wettelijk verplicht om passende maatregelen te nemen om de kenmerken van haar Cliënt en het doel en de aard van de zakelijke relatie te evalueren als onderdeel van haar verplichting tot voortdurende waakzaamheid. Daarom verbindt de Cliënt zich ertoe om alle informatie over zijn of haar eigen kenmerken te verstrekken die Fides Law relevant acht. Indien de aard van de zaak zelf dit vereist, of indien de specifieke situaties in de Antiwitwaswet vereisen dat Fides Law een grotere waakzaamheid aan de dag legt (afhankelijk van onder meer het land van herkomst van de Cliënt of de voorgenomen transactie, de moeilijkheden bij de identificatie,  de ongebruikelijke relatie met de Cliënt, of als gevolg van de aard van de activiteiten of de kwalificatie van de Cliënt als politiek prominente persoon), verbindt de Cliënt zich ertoe om elke vraag van Fides Law te beantwoorden teneinde haar in staat te stellen aan haar verplichtingen te voldoen. Indien voormelde verplichtingen niet kunnen worden nagekomen vóór of bij het aangaan van de zakelijke relatie met Fides Law/behandelende advocaat, behoudt deze laatste zich het recht voor om de zakelijke relatie niet aan te gaan of de bestaande relatie te beëindigen.

9.3   Wanneer een advocaat van Fides Law de Cliënt bijstaat in zijn of haar verdediging of bij de beoordeling van zijn of haar rechtspositie, is deze strikt gebonden door het beroepsgeheim. De Antiwitwaswet verplicht Fides Law echter om, in specifieke situaties zoals beschreven in de Antiwitwaswet, de Stafhouder van de Orde zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen zodra Fides Law weet, vermoedt of redelijke gronden heeft om aan te nemen dat fondsen, transacties (of pogingen om die transacties uit te voeren) of feiten met betrekking tot het witwassen van geld en de financiering van terrorisme worden gebruikt of uitgevoerd. De Stafhouder van de Orde, die toeziet op het beroepsgeheim in het vakgebied, zal eventuele vermoedens, indien van toepassing, melden aan de Cel voor financiële informatieverwerking (CFI).

9.4    Wanneer de Cliënt een opdracht aan Fides Law geeft, die kwalificeert als een ‘meldingsplichtige grensoverschrijdende transactie’, zal Fides Law verplicht zijn om te voldoen aan de toepasselijke meldingsverplichtingen, behalve wanneer de Belgische wetgever een beroep op het verschoningsrecht toestaat.

10. Beëindiging van de overeenkomst

10.1    De Cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door Fides Law daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. Fides Law maakt zijn eindstaat van ereloon en kosten over aan de Cliënt, rekening houdende met haar prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. Fides Law kan geen schadevergoeding vragen.

10.2    Op eerste verzoek zal Fides Law aan de Cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen. De Cliënt houdt rekening met het feit dat het advocatenkantoor op heden wettelijk verplicht is het dossier vijf jaar te bewaren (artikel 2276bis Burgerlijk Wetboek).

10.3    Fides Law kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de Cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen.  Voor de bepaling van het ogenblik waarop zij haar prestaties staakt, dient Fides Law rekening te houden met de mogelijkheid voor de Cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

11. Nietigheid, ongeldigheid en/of onafdwingbaarheid

11.1    De nietigheid, ongeldigheid en/of onafdwingbaarheid van één of meerdere bedingen van onderhavige algemene voorwaarden of van de overeenkomst die tussen Fides Law en de Cliënt werd gesloten, doet op geen enkele wijze afbreuk aan de geldigheid en de afdwingbaarheid van de overige bedingen. Een eventueel nietig, ongeldig en/of onafdwingbaar beding zal worden vervangen door een geldig en afdwingbaar beding dat zo goed mogelijk overeenstemt met de bedoeling van partijen en de geest van onderhavige algemene voorwaarden of van de overeenkomst die tussen Fides Law en de Cliënt werd gesloten.

11.2    De bepalingen in de ereloonovereenkomst tussen Fides Law en de Cliënt gelden bij voorrang in geval van strijdigheid met de algemene voorwaarden. Voor het overige zijn deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1    De overeenkomst tussen partijen en onderhavige algemene voorwaarden die daarop van toepassing zijn, zijn uitsluitend onderworpen aan en dienen te worden uitgelegd en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht, met uitzondering van regels van internationaal privaatrecht die tot toepassing van het recht van een andere jurisdictie leiden.

12.2    Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur in der minne. Zij laten voorafgaand aan elke procedure bij voorkeur de zaak oproepen tot minnelijke schikking voor de rechtbank of voor een daartoe bevoegde instantie bij de Orde van Advocaten.

12.3    Indien de Cliënt van mening is dat Fides Law ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens op onrechtmatige wijze heeft gehandeld, of niet of op onvoldoende wijze tegemoetgekomen aan het (de) aan haar gerichte verzoek(en), kan de Cliënt klacht indienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit.

Dat kan via de volgende contactgegevens: 
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

12.4    Alle geschillen ontstaan uit of met betrekking tot de overeenkomst tussen partijen en onderhavige algemene voorwaarden die daarop van toepassing zijn, zullen exclusief ter beslechting worden voorgelegd aan de rechtbanken van Gent, afdeling Dendermonde.

Laatste update: 9 november 2020